Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Якоруда 2020г-2029г. качено на 16.04.2020 г.

Дългосрочна програма