Обява за събиране на оферти: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Якоруда” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”; Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа”

Информация за публикувана обява- 20.05.2020 г.

Обява- 20.05.2020 г.

Указания за подготовка на офертите 20.05.2020 г.

Техническа спецификация ОП1 – 20.05.20г.

Техническа спецификация ОП2 – 20.05.20г.

Образци за попълване – 20.05.20г.

Проект на договор – 20.05.20г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка – 12.06.2020г.