Справка за постъпили предложения, относно изменения и допълнения на Наредба за реда на придобиване управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Справка за постъпили предложения- 22.05.2020 г.