Публично състезание по ЗОП за СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение – 11.06.2020г.

Обявление – 11.06.2020г.

Документация – СМР на обект – Открити спортни площадки – 11.06.2020г.

Техническа спецификация – 11.06.2020г.

Образци за попълване – 11.06.2020г.

ЕЕДОП – 11.06.2020г.

Проект на Договор – 11.06.2020г.

Технически проект – 11.06.2020г.

Протокол 1 – 06.07.2020г.

Съобщение за отваряне на цени – 06.07.2020г.

Протокол 2 – 13.07.2020 г.

Доклад – 13.07.2020 г.

Решение за избор на изпълнител 13.07.2020 г.

Договор – 29.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка – 29.07.2020г.

Обявление за приключване на договор