Обява за събиране на оферти по ЗОП с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Якоруда при условията на финансов лизинг,,

Обява – 12.06.2020г.

Информация за публикувана обява – 12.06.2020г.

Указания за подготовка на офертите – 12.06.2020г.

Техническа спецификация – 12.06.2020г.

Образци за попълване – 12.06.2020г.

Проект на договор – 12.06.2020г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – 23.06.20г.

Протокол 1-30.06.2020

Договор