Обявление относно изработване на изменение на ОУП на община Якоруда в обхват поземлен имот на с.Конарско; м. „Могилата“

ОУП Конарско