Обявление относно изработването на ПУП за обект: “ Реконструкция на външен водопровод на с.Черна Места“ в обхват землището на с.Черна Места и землището на гр.Якоруда, община Якоруда

ПУП Черна Места