Предложение за одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци на териториите за обществено ползване

Предложение за одобряване на план-сметка за необходими приходи и разходи и Докладна