Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост