Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Якоруда

Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Якоруда