Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

            Изготвен е Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда. На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: obs_yakoruda@abv.bg или в деловодството на Общински съвет – Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски“ №1, в рамките на работното време от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден до изтичане на 30-дневния срок.

МОТИВИ

(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове) за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

На вашето внимание е предоставен за обсъждане и приемане проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Якоруда за мандат 2019-2023 г., със следните мотиви:

  1. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.
  2. На осн. чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет.
  3. Предвид усложнената епидемична обстановка в страната е необходимо работата на общинския съвет да се осъществява по различен начин, като в направените предложения е отразена промяна в работното време на Председателя.

Цели, които се поставят с предложения изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. са:

  1. Целта е да се улесни прилагането на нормативния акт.
  2. В резултат на приемане на промените в Правилника се очаква да се подобри организацията и работата на съвета и взаимодействието му с общинската администрация.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменения Правилник.

Не са необходими допълнителни финансови средства, освен предвидените за възнаграждения на общинските съветници.

Очаквани резултати:

Предвид създалата се обстановка измененията в правилника ще доведат до по-добра ефективност от работата на съвета и за провеждане на заседанията на Общински съвет – Якоруда.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящите изменения и допълнения не противоречат  на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

 Проекта на измененията и допълненията на подзаконовия нормативен акт са публикувани на официалната интернет страница на Община Якоруда – https://yakoruda.bg/ на 13.11.2020г.

Вайдин Мисанков:

/Вносител на предложението/

Общински съветници подкрепили предложението:

Золейка Али Иланска, Салих Мустафа Шольов, Сабри Абидин Мангов, Муса Ахмед Сирачки, Сабри Мехмедов Кунгьов, Зюлфие Еркин Кьорова, Наско Танчев Котоманов,  Емине Мустафа Сапунджиева, Алиш Шабанов Вакльов, Ахмед Али Ахмед, Муса Салих Али, Мехмед Неджип Мехмед и Красимира Шибилова Калайджиева.

Предложение за промяна в Правилника