Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Якоруда за 2021 г.