Отчет за дейността на МКБППМН при община Якоруда през 2020 г.

Отчет за дейността на МКБППМН при община Якоруда през 2020 г.-качено на 22.01.2021 г.