Община Якоруда стартира Проект „Патронажна грижа + в община Якоруда“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”

Обява