ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Якоруда (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

покана-обявление