П Р О Т О К О Л за разпределяне на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда

Протокол 37и Якоруда