Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО- Якоруда

Решение