Предложение за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2021 г.

Предложение за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2021 г.