Предложение, докладна записка и мотиви относно приемане на ПИРО на община Якоруда за периода 2021 г.-2027 г.

Предложение, докладна записка и мотиви относно приемане на ПИРО на община Якоруда за периода 2021 г.-2027 г.