Справка за постъпили/непостапили възражения, мнения и становища по проекта на ПИРО на община Якоруда за 2021 г. – 2027 г.

Справка за постъпили /непостапили възражения, мнения и становища по проекта на ПИРО на община Якоруда за 2021 г. -2027 г.