„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, община Якоруда“ на стойност 457 053,52 лв.

На 10.05.2019 г. между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, община Якоруда“ на стойност 457 053,52 лв.

Основната цел на проектното предложение е повишаване качеството на живот на хората в общината чрез подобряване нивото на социалните услуги. Тя пряко кореспондира с очакваните резултати от подпомагането по настоящата процедура, а именно създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Изграждането на физкултурен салон към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда, без съмнение ще допринесе за изграждане и подобряване на спортната култура и физическото обучение и в комбинация с новия по-иновативен подход за преподаване от страна на педагогическия персонал ще подобрят качеството на образователните услуги и ще бъдат пример за развитие на цялата образователна система в Благоевградска област. Проектът ще доведе до подобряване на възможностите за получаване на качествено обучение и за развитие на допълващи извънучебни дейности (масов спорт, физическо обучение), подобряване качеството на образователната среда в общ. Якоруда, а по този начин и качеството на живот на нейните граждани.

Модернизирането на учебните заведения за отговаряне и посрещане на съвременните образователни изисквания е част от националната и регионална образователна реформа. Освен това е изведена и като основен приоритет в общинския план за развитие на община Якоруда. Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда страда от липсата на физкултурен салон от неговото създаване. Ето защо изграждането на такъв ще предостави нов тласък в развитието на институцията, така че тя да отговори на съвременните изисквания на 21 век.