План- сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на община Якоруда

План сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране на община Якоруда