ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на финансова или кредитна институция на основание Решение №66/Протокол №ОбС-06/13.10.2021г. на Общински съвет-Якоруда относно предоставяне на дългосрочен кредит на Община Якоруда“

Обява за събиране на оферти

Препис-извлечение на решението на ОбС-Якоруда

Документация

Образци

Актуални данни за финансовото състояние и Годишен отчет за 2020г

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол от работата на комисията

Уведомление за сключен договор