ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЯКОРУДА 2021 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЯКОРУДА 2021 г.