Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните  и непълнолетните

Отчет за дейността на МКБППМН при община Якоруда 2021