Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община Якоруда

Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община Якоруда

Покана за представяне на мнения, предложения или препоръки

Предварителна оценка на въздействието

Предложение и мотиви относно-приемане-на-Наредба-за-организацията-и-дейността-на-клубовете-за-пенсионера

Справка за постъпили предложения, мнения и препоръки относно проект на Наредба- качено на 08.04.2022 г.