Наредба за стопанисване и управление на гробищните паркове на територията на община Якоруда

Наредба за стопанисване и управление на гробищните паркове на територията на община Якоруда

Покана за обществено обсъждане

Предварителна оценка на въздействието

Предложение и Докладна записка относно Наредба за стопанисване и управление на гробищните паркове-качено на 10.03.2022 г.

Справка за постъпили предложения, мнения и препоръки- качено на 11.04.2022 г.