Съобщение относно публично обявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект