Съобщение

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Якоруда оповестява, че с Решение №566/04.04.2022 г., постановено по адм. дело № 1035/2021 г. по описа на Административен съд-Благоевград, се ОТМЕНЯ  разпоредбите на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация-Якоруда.

     Съгласно разпоредбата на чл.194 от АПК съдебното решение се обнародва по начина, по който е бил обнародван подзаконовият нормативен акт, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Решение № 566 от 04.04.2022 г. на Административен съд-Благоевград