Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение с възложител: „БЕТОН“ ЕООД (Приложение 2)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение с възложител „БЕТОН“ ЕООД Приложение 2