Община Якоруда обявява процедура за подбор на лица, притежаващи разрешително за извършване на ветеринарномедицинска дейност

Обява