План-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци

План-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци