Публичен регистър с разпоредителните сделки с имоти общинска собственост в община Якоруда 2022 г.

Публичен регистър с разпоредителните сделки с имоти общинска собственост в община Якоруда 2022 г.