Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация- Якоруда

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение относно изменение и допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

Предварителна оценка на въздействието