Заповеди за изработване на ПУП-2023 г.

Заповед за изработване на ПУП – УПИ II- 707, кв. 50, гр. Якоруда

Заповед за изработване  на ПУП- ПИ-1751 и 1770, кв.17 а, гр. Якоруда

Заповед за изработване на ПУП-УПИ- III, VII,X,XI,XII,XIII

Заповед допускане ПУП ПИ 94 и ПИ 95

Заповед за  ПУП Хава Весалова