Уведомление за инвестиционно намерение -ПУП- изменение на ПР и ПЗ с цел обособяване на УПИ XVI, кв. 55 по плана на гр. Якоруда за Гробищен парк

Уведомление за инвестиционно намерение