„Грижа в дома в община Якоруда“

На 01.02.2023 г., с подписването на Договор  № BG05SFPR002-2.001-0132-C01 между община Якоруда и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Грижа в дома в община Якоруда“.

Стойността на проекта е 324 186, 71 лв., а неговата продължителност е 14 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектните дейности са насочени към предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като целта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на тези хора. Предвижда се да бъде нает мобилен екип, които ще предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и ще извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) на най-малко 59 потребителя от община Якоруда. Услугите ще бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група в рамките на 12 месеца. Друга основна дейност е организиране и провеждане на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и оказване на психологическа подкрепа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Проектът ще спомогне за осигуряване на подходяща социална закрила, преодоляване на социалното изключване, подобряване на достъпността и за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги.