На 08.09.2023 г., с подписването на Договор  № BG05SFPR002-2.003-0045-C01  между община Якоруда и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата в община Якоруда“.

Стойността на проекта е 391 160, 96 лв., а неговата продължителност е 30 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Настоящият проект ще подкрепи семействата в отглеждането на децата, да ги стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, за да се подобри качеството на връзката дете – родители, което подобрява атмосферата в семейната среда за децата. Децата и младежите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. Екип от специалисти, назначени по проекта в рамките на 28 месеца ще предоставят различни интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 18 години. В същото време ще бъдат ангажирани с превенцията и информираността с детската заболеваемост и услугите за деца.