Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“ е насочено към главната улица в гр. Якоруда – ул. „ЦАР БОРИС III“.

         На 08.09.2023 г., с подписването на Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0101-C01 между община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“, стартира изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 954 452,20 лв., а срокът за изпълнение на одобрения проект е 30 месеца.

Проектното предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“ е насочено към главната улица в гр. Якоруда – ул. „ЦАР БОРИС III“. Предвидена е подмяна на пътната настилка и тротоари по улицата.

Целите на проекта са: да се подобри средата и условията за живот в града, както и да се повиши привлекателността му като туристическа дестинация; повишаване безопасността на движение за жителите и гостите на общината, включително улесняване достъпа на хора с увреждания, чрез подобряване качеството на настилката на общинските улици; да се подобри достъпа на населението на община Якоруда до обществени услуги, тъй като ще се създадат условия за непрекъснат,удобен и безопасен транспорт.

Чрез реализирането на настоящия проект ще се засили социално-икономическото развитие на Община Якоруда, ще се повиши заетостта и ще се увеличат доходите на целевите групи. Всички жители и посетители на гр. Якоруда ще могат да се възползват пряко от изпълнението на дейностите, включително хората от уязвимите групи (възрастни хора, хора с увреждания, безработни).