Проект „Бъдеще за децата в община Якоруда“ съфинансирано от ЕС

    Община Якоруда в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Обявление за подбор на медиатор СЦ 2

Обявление за подбор на медиатор СЦ 3

Обявление за подбор на соц.работник

Обявление за подбор на мед. сестра

Обявление за подбор на психолог

Обявление за подбор на логопед

Обявление за подбор на рехабилитатор

Обявление за подбор на специален педагог

Обявление за подбор на стоматолог

Обявление шофьор

    Срок за подаване на документите от 03.10.2023 г. до 03.11.2023 г. включително до 17:00 часа в деловодството /фронт-офис/ на Общинска администрация гр. Якоруда.

Образци за кандидатстване  по всички позиции

Заявление прил. 1

Автобиография европейски формат прил. 2

Декларация чл. 107a прил. 3

Декларация за лични данни прил. 4