Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Якоруда мандат 2023-2027 г.

Покана за мнения, препоръки и становища ведно с мотиви относно проект на Правилник за орг.и дейността  на ОбС

Предварителна оценка на въздействието

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда