Обявление за логопед

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

                 Проект BG05SFPR002-2.003-0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда”,

     процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на   човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския      социален фонд плюс

                                                                 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Якоруда в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0045-C01 „Бъдеще за децата в община Якоруда“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ЛОГОПЕД“ – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 27 месеца.

 1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Логопед“:
 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Логопедия“, „Специална педагогика (логопедия)“, „Дефектология“
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

 

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Отлична комуникативност;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
 • Да притежават компютърна грамотност

 

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

 

2.Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 2. Автобиография по образец – Приложение 2;
 3. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ – Приложение 3;
 4. Декларация по образец – Приложение 4;
 5. Декларация по образец – Приложение 5;
 6. Документ за самоличност (за справка);
 7. Копие на диплома за завършено образование;
 8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 9. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. /при наличието на такива/.

 

3.Описание на длъжността:

 1. Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 2. Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения;
 3. Провежда корекционно-възпитателната работа с децата, като работи индивидуално и групово с тях;
 4. Изготвя речева карта на всеки представител на целевата група;
 5. Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
 6. Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 7. Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 8. Предоставя логопедични услуги за деца;
 9. Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата;
 10. Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 11. Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 12. Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
 1. Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата;
 2. Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 3. Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;

 

 1. Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги;
 1. Участва на периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 27.11.2023 г. до 01.12.2023 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация гр. Якоруда, ул. „Васил Левски“ № 1 /фронт-офиса/.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Якоруда  –  https://yakoruda.bg/

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

 

 

 

За повече информация:

Суат Кунгьова и Абибе Хаджисюлейман – ръководител и счетоводител на проекта,

гр. Якоруда, ул. „Васил Левски“ № 1

телефон за връзка: 07442/2639

 

 

            МЕХМЕД ВАКЛЬОВ

Кмет на община Якоруда