Уведомление за обстоятелствена проверка за имот: Гараж с идентификатор 00059.32.36.1 в село Аврамово, построен в имот с идентификатор 00059.32.36.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване …

Прочети