Уведомление за обстоятелствена проверка за УПИ VІІ-47, кв. 27 и УПИ VІІІ-47, кв. 27 по плана на с. Юруково, общ. Якоруда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица за  започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Исмаил Джемал Шайгов –  постъпило заявление с № 94.00-4740/06.12.2023г. за недвижими  имоти, намиращи се в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, а именно:

   УПИ VІІ, с пл. №47 в кв. 27 по плана на с. Юруково, общ. Якоруда

и

   УПИ VІІІ, с пл. №47 в кв. 27 по плана на с. Юруково, общ. Якоруда

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”