Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ 03561.37.43 в землището на с. Бел Камен, местност Колибището

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица за започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Муса Алиев Дурльов –  постъпило заявление с № 94.00-4748/07.12.2023г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бел Камен, общ. Якоруда, а именно:

ПИ с идентификатор 03561.37.43 по КККР на село Бел Камен, с площ от 3690 кв.м., местност „Колибището“, с НТП ливада, категория на земята – десета, с номер по предходен план 037043, при граници: поземлени имоти с номера 03561.39.270, 03561.37.39, 03561.37.22, 03561.37.44, 03561.37.45, 03561.37.47, 03561.37.49, 03561.16.201

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”