Уведомление за обстоятелствена проверка за 1/2 от ПИ-1421, кв. 94 по прана на гр. Якоруда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица за започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Мария Георгиева Палагийна –  постъпило заявление с № 94.00-4503/13.11.2023г. за недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Якоруда, а именно:

½ от ПИ с пл. №1421, кв. 94 по прана на гр. Якоруда

 

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”