Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ 87338.402.20 (87338.402.12) в землището на гр. Якоруда, местност Кьорови колиби

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица за започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Хасан Джемал Мангов –  постъпило заявление с № 94.00-4560/17.11.2023г. за недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Якоруда, а именно:

ПИ с проектен идентификатор 87338.402.20 по КККР на гр. Якоруда, с площ от 500 кв.м., местност „Кьорови колиби“, с НТП ливада, категория на земята – девета, със стар идентификатор 87338.402.12, при граници: поземлени имоти с номера 878338.402.1, 87338.402.12, 87338.402.3, 87338.402.214

 

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”