Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 86101.99.5 и ПИ с идентификатор 86101.104.7 в землището на с. Юруково, м-т Барчовец

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица за започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Сабри Юнузов Мекльов –  постъпило заявление с № 94.00-4690/04.12.2023г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, а именно:

½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 86101.99.5 по КККР на с. Юруково, общ. Якоруда, с площ от 1819 кв.м., местност „Барчовец“, с НТП нива, категория на земята – осма, с номер по предходен план 099005, при граници: поземлени имоти с номера 86101.99.428, 86101.80.200, 86101.99.3, 86101.99.4

и

ид. ч. от ПИ с идентификатор 86101.104.7 по КККР на с. Юруково, общ. Якоруда, с площ от 503 кв.м., местност „Барчовец“, с НТП нива, категория на земята – десета, с номер по предходен план 104007, при граници: поземлени имоти с номера 86101.104.429, 86101.104.4, 86101.104.8, 86101.25.224

 

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”