Уведомление за обстоятелствена проверка за УПИ VІІ-877, кв. 37 в гр. Якоруда и ПИ-877, кв. 37 в гр. Якоруда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че на 08.12.2023 г. във връзка със започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

          Производството е по инициатива на  Даниела Володиева Масларова –  постъпило заявление с № 94.00-4780/08.12.2023г. за недвижими  имоти, намиращи се в землището на гр. Якоруда, а именно:

   ½ ид.ч. от УПИ VІІ, с пл. №877 в кв. 37 по плана на гр. Якоруда, ведно с ½ ид.ч. от построената на това място къща и лятна кухня с баня и тоалетна;

   ½ ид.ч. от ПИ с пл.№877 в кв. 37 по плана на гр. Якоруда, ведно с построената на това място плевня.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”