Уведомление за обстоятелствена проверка за УПИ ХХХ-888, кв. 37 по плана на град Якоруда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Петър Иванов Златев –  постъпило заявление с № 94.00-4810/12.12.2023г. за недвижим  имот, намиращ се в землището на гр. Якоруда, а именно:

  УПИ ХХХ, с пл. №888 в кв. 37 по плана на гр. Якоруда, ведно с втори жилищен етаж от построената на това място къща.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”